Projekta nr. 2018-1-LV01-KA202-046990

PROJEKTA ĪSS APRAKSTS

Projekts tiek realizēts, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium  paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem. Pedagogi, darba devēji un citas iesaistītas personas ir novērojušas millennium un post millennium paaudžu atšķirības no iepriekšējām paaudzēm, kas izpaužas millennium un post millennium vērtībās, interesēs, vēlmēs un uzskatos. Pēc statistikas datiem var redzēt, ka vidējais pedagogu vecums profesionālajās izglītības iestādēs ir no 40 līdz 60 gadiem. Pedagogu vecums atbilst X paaudzei, kuras uzskati ir visnotaļ atšķirīgi no millennium un post millennium paaudžu uzskatiem. X paaudze ir labi darbu izpildītāji, kuri auguši salīdzinoši stabilos apstākļos un nav raduši straujām izmaiņām un straujai informācijas apritei. Dažkārt X paaudzes pedagogi māca audzēkņiem mācību vielu, lai audzēkņi atcerētos un varētu labi nokārtot standartizētu eksāmenu, ar domu varbūt kādreiz mācību viela dzīvē noderēs. Millennium paaudze vēlas  apgūt vielu koncentrēti, interesanti pasniegtā veidā, lai pedagogs pastāstītu un parādītu tēmas praktisko pielietojumu. Parasti millennium paaudze ir zinātkāri un vismaz 5 stundas dienā izmanto telefonu vai kādu citu viedierīci.  

Izglītības sistēmai nav viegli pielāgoties straujām izmaiņām tautsaimniecībā, informācijas aprites ātrumam, jaunajām tehnoloģijām u.c. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Šo paaudžu audzēkņi nevis nevēlas mācīties, bet gan ir apmācāmi ar citādām metodēm.

Pēc projektā iesaistīto  profesionālo izglītības iestāžu pedagogu diskusijām un situācijas novērtējuma izrietēja vajadzība: 1) izstrādāt jaunas izskaidrojoši ilustratīvas, mācību vielu izzinošas un radošas metodes, lai palīdzētu millennium  un post millennium paaudzēm labāk apgūt mācību vielu; 2) apmācīt pedagogus darbam ar šīm paaudzēm, lai veidotu sapratni un uzlabotu dialogu starp pusēm; 3) radīt pētījumu, kas atspoguļotu - kādā veidā millennium un post millennium paaudzes vēlētos apgūt mācību vielas un ekspertu ieteikumus - kā strādāt ar šīm paaudzēm.

PROJEKTA MĒRĶIS

Izstrādāt, pārbaudīt un ieviest mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem.

DARBA UZDEVUMI

-Veikt pedagogu apmacības darbam ar millennium, post millennium paaudzēm;

-Veikt izpēti par millennium paaudzi katrā valstī. Izpētes mērķis: atrast risinājumus, kā uzlabot mācību vidi millennium paaudzei, kā mācīt un labāk motivēt millennium paaudzi mācīties, kādas metodes izmantot darbam ar šo paaudzi un kā panākt labāku sadarbību starp pedagogiem un millennium paaudzi.

-Izstrādāt un pārbaudīt metodes, kuras pedagogi varēs izmantot, lai uzlabotu mācību procesu un veidotu sapratni, sadarbību starp millennium paaudzi un pedagogiem.

-Izveidot mājas lapu, kurā tiks apkopoti visi projekta rezultāti, lai katrs pedagogs varētu izmantot šīs metodes.

PROJEKTA ILGUMS

Projekta ilgums: 01.10.2018. – 31.03.2020.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

Projekta mērķa grupa ir gan pedagogi, gan audzēkņi.

PROJEKTA REZULTĀTI

  • Pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņa;
  • Pētījums;
  • Jaunu metožu izstrāde;
  • Projekta mājas lapas izveidošana;
  • Ieteikumu un galveno secinājumu apkopošana.

PROJEKTA PARTNERI

  • PIKC "Rigas Valsts tehnikums", Rīga, Latvija
  • Porvoo International College, Porvoo, Finland;
  • FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTUTAL AND BUSINESS POTENTIAL OF CIVIL SOCIETY, Sofia, Bulgaria;
  • Solski Center Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenia.

Prezentāciju par "Efektīvas dialoga metodes starp millennium paaudzi, skolotājiem un darba devējiem” skatīt šeit.