Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium  un post millenniumpaaudzēm” ietvaros 2018. gadā no 13. līdz 15. novembrim notika projekta partneru tikšanās, ko organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Rīgā, Latvijā.

Projekta partneru koordinatore R. Grīnfelde no PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, galvenajiem uzdevumiem, projekta garumu, galvenajām aktivitātēm, projekta partnera katra atbildību un sasniedzamajiem rezultātiem u.c. Projekta partneri no Somijas, Bulgārijas, Slovēnijas unLatvijas stāstīja par savām izglītības iestādēm. Projekta partneru koordinatore R. Grīnfelde organizēja intensīvas darba grupu diskusijas, lai noteiktu izaicinājumus pedagogu darbā. Lektore L.Briede atspoguļoja darba tirgus esošo stāvokli un tendences Eiropā, jauniešu bezdarba galvenos iemeslus, stāstīja par dažādu paaudžu atšķirībām un kā labāk veidot dialogu ar Millennium  un post millennium paaudzēm. Tika organizēts darbs grupās, kā rezultātā tika izstrādātas aptaujas anketasaudzēkņiem saistībā ar efektīva dialoga veidošanu starp millennium paaudzi un  skolotājiem, darba devējiem. Dalībnieki apmeklēja uzņēmumu „Accenture” un RVT mācību centru.

Erasmus+  projekta „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium  un post millennium paaudzēm” ietvaros 2019. gadā no 19. līdz 22. martam notika kārtējā starptautiskā projekta partneru tikšanās un mācības, kas norisinājās Somijas pilsētā Porvo.

Pirms mācībām dalībnieki no visām partneru valstīm veica pētījumu, kura mērķis bija noteikt pašreizējās komunikācijas līmeni starp pasniedzējiem un audzēkņiem, kā uzlabot mācību vidi, metodes un panākt labāku sadarbību, dialogu starp pedagogiem un audzēkņiem. Pētījums tapa sadarbībā ar audzēkņiem, kuri arī piedalījās informācijas vākšanā, kā arī izteica savu personīgo viedokli un skatījumu uz komunikācijas stāvokli starp skolotājiem un skolēniem.

Mācību laikā pedagogi no Latvijas, Somijas, Bulgārijas un Slovēnijas dalījās ar pieredzi darbā ar millennium (jeb Y; dzimuši laika periodā no 1980. līdz 1994. gadam) un post millennium (jeb Z; dzimuši laika periodā no 1995. līdz 2010. gadam) paaudžu pārstāvjiem. Pedagogi diskutēja par šīm paaudzēm raksturīgākajām iezīmēm un kā pielāgot mācību procesu, par iespējamajām izglītības izmaiņām nākotnē un par Z un Alfa (dzimuši laika periodā no 2010. gadam līdz pašlaik) paaudžu mācīšanu.

Projekta partneru sanāksmes mērķis bija izstrādāt metodes, ņemot vērā audzēkņu vecumu, kā arī  interaktīvu mācīšanās veidu integrēšanu mācību procesā, uz sadarbību balstītu mācību metožu un IKT  radīto priekšrocību  izmantošanu mācību procesā. Mācības notika divās daļās: teorētiskajā daļā Somijas izglītības sektorā strādājošie iepazīstināja dalībniekus ar Somijas izglītības sistēmu, ar izaicinājumiem, problēmām un iespējām vietējā izglītības iestādē – Careeria Oy. Praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja strādāt grupās un izstrādāt metodes darbā ar millennium paaudzi. Apmācību noslēgumā notika mācību ekskursija pa izglītības iestādes Careeria Oy mūsdienīgi aprīkotajām praktisko nodarbību telpām.

Prezentācijas no apmācībām:
skatīt šeit "Eksperta lekcija par studentu motivēšanu",
skatīt šeit "Milenium paaudzes mācīšana. Ko to darīt?"
skatīt šeit "IKT e-studijas"
skatīt šeit "PIA CAREERIA skolā"

Starptautiskā projekta partneru sanāksme notika 2019. gadā no 7. līdz 8. novembrim Sofijā, Bulgārijā. Projekta partneri diskutēja par projekta galvenajiem jautājumiem, par projekta progresu un sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Zornitsa Staneva (Foundation for development of the cultural and business potential of civil society (FDCBPCS)) prezentēja skolotāju un audzēkņu pirmās aptaujas rezultātus, kurā piedalījās 464 audzēkņi un 141 skolotājs no projekta partneru izglītības iestādēm. Pēc diskusijām par otrās skolotāju un audzēkņu aptaujas jautājumiem, tika izstrādātas aptauju anketas. Aptauju rezultāti vēlāk tiks apkopoti un iekļauti pētījuma gala ziņojumā. Sanāksmes laikā katrs projekta partneris izlozēja 11 metodes no citu valstu metodēm, kuras vēlāk tiks testētas PIA izglītības iestādēs, saskaņā ar projekta plānu. Liena Ādamsone (RVT) informēja par projekta budžeta un finanšu atskaišu svarīgiem aspektiem. Matjaz Zgonik (Šolski center Nova Gorica) prezentēja apkopoto projekta rezultātu izplatīšanas kopsavilkumu. Rebeka Grīnfelde (RVT) stāstīja par nākošajām projekta aktivitātēm un laika grafiku. Sanāksmes nobeigumā tika diskutēts par starptautiskās projekta partneru sanāksmes darba kārtību Slovēnijā un projekta noslēguma pasākumiem Somijā, Slovēnijā, Bulgārijā un Latvijā.

tn foto Bulgarija

Otrā starptautiskā projekta sanāksme notika no š.g. 10. līdz 11. februārim Nova Goricā, Slovēnijā. Projekta partneri diskutēja par projekta aktuālajiem jautājumiem, par projekta progresu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta partneri no katras projekta dalībvalsts ziņoja par otrās aptaujas rezultātiem. Otrajā aptaujā tika aptaujāti gan skolotāji, gan audzēkņi. Notika arī diskusijas par projekta ietekmi vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, par projekta rezultātu izplatīšanu gan projekta partnerībā gan ārpus tās, kā arī par projekta rezultātu ilgtspēju. L. Adamsone (RVT) informēja par finanšu atskaitēm un projekta budžetu. Sanāksmes beigās notika diskusijas par projekta noslēguma pasākuma (multiplier events) programmu.

 

Š.g. 12. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Aktu zālē norisinājās projekta noslēguma konference, kuru svinīgi atklāja PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore D.Vanaga. Konferences dalībniekiem gan no Rīgas Valsts tehnikuma, gan no citām mācību iestādēm tika iepazīstināti ar projekta mērķi, galvenajām projekta aktivitātēm, projektā iesaistītajām PIA iestādēm Somijā, Bulgārijā un Slovēnijā, kā arī izstrādātajām izskaidrojoši ilustratīvajām, mācību vielu izzinošajām un radošajām mācību metodēm. Konferences dalībniekiem tika parādīta arī projekta laikā izstrādātā projekta mājas lapa, kas ir publiski pieejama visai sabiedrībai. PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” psiholoģe Z.Kriķe stāstīja par jauno paaudžu galvenajām raksturiezīmēm un kā strādāt ar jaunajām paaudzēm. Šīs prezentācijas laikā izvērsās vērtīgas diskusijas saistībā ar dažādajām pieredzēm darbā ar jaunajām paaudzēm. Pasākumu bagātināja B. Purlicas (Laidzes struktūrvienības vadītāja) un A. Soloveičikas (PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” skolotāja) neliels iestudējums atspoguļojot darba interviju, kurā Post Milenium paaudzes pārstāvi intervē X paaudzes potenciālais darba devējs. Konference turpinājās interaktīvā veidā, kad visi konferences dalībnieki tika sadalīti divās grupās un aicināti piedalīties darbnīcās ar RVT pedagogiem, kas izstrādāja un izmēģināja jaunās mācīšanās metodes projekta laikā. Konferences laikā tika organizētas divas darbnīcas, kurās tika aprobētas 10 dažādas interaktīvas, mācību vielu izzinošas metodes, lai turpmāk tās varētu pielietot mācību procesā citās mācību iestādēs, kā arī pielāgot dažādiem mācību priekšmetiem. Konferences noslēgumā tika veikts neliels kopsavilkums, svinīgi pasniegtas apliecības par dalību konferencē un nofilmēts video sveiciens projekta partneriem Somijā, Bulgārijā un Slovēnijā.

tn foto rakstam1

tn foto rakstam2

Projekta noslēguma konferences video sveiciens