Viens no projekta uzdevumiem ir izstrādāt un pārbaudīt metodes, kuras pedagogi varēs izmantot, lai uzlabotu mācību procesu un veidotu sapratni, sadarbību starp millennium paaudzi un pedagogiem. Pedagogu vislielākais izaicinājums ir jaunu metožu efektīva izmantošana apmācot jaunās paaudzes audzēkņus. Jaunu metožu, izglītošanas instrumentu t.sk. informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošana mācību procesā ir kļuvusi par pedagogu darba sastāvdaļu. Ir svarīgi organizēt interesantas, aizraujošas mācības audzēkņiem ar interaktīvām aktivitātēm un IKT izmantošanu mācību procesā. Šādi organizējot mācību procesu, panāk tehnoloģiju izmantošanu un vienlaicīgi sekmē aktīvu mācīšanos un palīdz atjaunot zināšanas par modernām mācību pieejām.

PIKC RVT pedagogi ir izveidojuši šādas mācību metodes:

Lāsma Balceraite, „Izzini terminoloģiju”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Madara Pētersone, „Izskaidrojoši ilustratīvā metode”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Madara Pētersone, „Izskaidrojoši lustratīvā metode - Vārda beigas”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Sindija Dziedātāja, „Asociatīvās kārtis”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Zaiga Kriķe, „Pozitīvu emociju veicināšana par mācību priekšmetu”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Zaiga Kriķe, „Interese par mācību priekšmetu”, pedagoguaizstrādāto metodi skatīt šeit;

Laimrota Surska, „Iepazīšanās „Bingo”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Baiba Purlica, „Mans vērtību vairogs”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Baiba Purlica, „Es esmu”, pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit.

Rebeka Grīnfelde, „Gudrie mērķi” pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Rebeka Grīnfelde,  „Mans SWID”  pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit;

Rebeka Grīnfelde,  „Prast lasīt” pedagoga izstrādāto metodi skatīt šeit.

Katra projekta partnera izglītības iestāde veica aptaujas savā valstī. Pēc audzēkņu un skolotāju aptauju veikšanas, aptauju rezultāti tika apkopoti, analizēti un salīdzināti savā starpā starp valstīm. Visi projekta partneri informēja savas skolas skolotājus par aptauju rezultātiem, lai palīdzētu skolotājiem izveidot jaunas metodes un mācīšanas instrumentus, kurus varētu izmantot skolotāji mācību procesa uzlabošanai. Tika aptaujāti no 100 līdz 150 studentiem un no 30 līdz 50 skolotājiem no katras valsts. Aptauju rezultāti tika izmantoti, lai noteiktu skolotāju un audzēkņu vajadzības saistībā ar mācīšanas metodoloģijas uzlabošanu.

BULGĀRIJA:audzēkņu aptaujas rezultāti; skolotāju aptaujas rezultāti.

SOMIJA: audzēkņu aptaujas rezultāti; skolotāju aptaujas rezultāti.

LATVIJA: audzēkņu aptaujas rezultāti; skolotāju aptaujas rezultāti.

SLOVĒNIJA: audzēkņu aptaujas rezultāti; skolotāju aptaujas rezultāti.

Savstarpēji salīdzinošie aptauju rezultāti, aptaujājot audzēkņus no Bulgārijas, Somijas, Latvijas un Slovēnijas

Savstarpēji salīdzinošie aptauju rezultāti, aptaujājot skolotājus no Bulgārijas, Somijas, Latvijas un Slovēnijas

Saskaņā ar projekta mērķi, tika projekta ietvaros apmācītie skolotāji izstrādāja 44 jaunas mācību metodes. Pēc jauno mācību metožu izveidošanas, šīs jaunās metodes tika testētas klasēs, lai iegūtu atgriezenisko saiti no audzēkņiem un skolotājiem par šo metožu lietderību mācību stundās. Iepriekšējā projekta partneru sanāksmē Bulgārijā katrs projekta partneris izvēlējās 11 metodes, lai aprobētu klasēs ar audzēkņiem. Visas metodes tika aprobētas 2019. gada decembra mēnesī un 2020. gada janvāra mēnesī.

Skatīt Slovēnijā testēto metožu rezultāti,Latvijā testēto metožu rezultātiSomijā testēto metožu rezultāti